بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما   بیمه های مسئولیت  : بر اساس قانون بیمه مسئولیت کارفرما ، افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسوول هستند و برای جبران آن باید اقدام کنند . موضوع بیمه مسئولیت مدنی ، تامین و جبران خسارت هایی است که بر اثر […]

تماس با ما