بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما   بیمه های مسئولیت  : بر اساس قانون بیمه مسئولیت کارفرما ، افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسوول هستند و برای جبران آن باید اقدام کنند . موضوع بیمه مسئولیت مدنی ، تامین و جبران خسارت هایی است که بر اثر […]

بیمه مسولیت

بیمه های مسئولیت بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران (مصوب ۱۳۳۹ ) ” هر کس در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال افراد دیگر لطمه ای وارد نماید و موجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد” چرا به بیمه مسئولیت احتیاج داریم ؟ […]

تماس با ما