بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل بیمه های اتومبیل شامل بر سه نوع  ۱- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه  در مقابل اشخاص ثالث ۲- بیمه حوادث راننده (این دو بیمه نامه بهمراه یکدیگر ارائه میگردد و بعنوان بیمه شخص ثالث شناخته می شود) ۳- بیمه بدنه بیمه نامه شخص ثالث دراین نوع بیمه ، مسئولیت مدنی دارندگان وسایط […]

تماس با ما