• شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛ کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند، هرگز به جایی نمی رسد. راکفلر
امروز یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
نمایندگی بیمه زندیان

شرکت بیمه دانا

نمایندگی بیمه زندیان

09131190709
تلفن تمــاس و مشـــاوره بیمه دانــــا


استعلام بیمه درمان

افراد تحت تکفل

بیمه نامه

معرفی نامه

خسارت های بیمارستانی

خسارت های پاراکلینیکی

خسارت های پرداخت شده